Kato SR-700L (70 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin