Kato SR-250R (25 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin