Kato CR-200Ri (20 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin