Kato NK-300VR (30 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin