Kato SR-300L (30 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin