Kato CR-200Ri (20 tấn) - Kato CR-200Ri(20 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần tập đoàn Telin