Kato NK-550VR (55 tấn) - Kato NK-550VR (55 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin