Kato KA-1300SL (130 tấn) - Kato KA-1300SL(130tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin