Kato SL-700R (70 tấn) - Kato SL-700R(70 tấn) - Trang chủ Công ty cổ phần kỹ nghệ và hạ tầng Telin